over ons

We care

Re Care

Werkwijze

Gemeenten, zorginstellingen, politie en onderwijs willen goede kwaliteit van zorg en/of ondersteuning leveren aan alle inwoners van Nederland, ongeacht hun culturele achtergrond. Het inspelen op verwachtingspatronen van mensen uit andere culturen vraagt om de juiste bejegening.

De samenstelling van de Nederlandse bevolking is de laatste 30 jaar sterk veranderd. Re-care bevordert de integratie en de participatie van inwoners, met een migratie achtergrond, in onze samenleving. Wij hebben een eigentijdse werkwijze; de ‘Ujamaa’. ‘Ujamaa’ is een term afkomstig uit het Swahili en betekent ‘uitgebreide familie’ of ‘familieschap’. Dit komt er o.a. op neer dat wij gebruik maken van community-empowerment. Re-care houdt zich bezig met de vereniging en mobilisatie van groepen, en de kracht en cohesie van groepen mensen. Centraal staat de beleving; gevoel van verbondenheid of geloof in de mogelijkheden van de gemeenschap. Een individu wordt pas echt mens en kan pas goed functioneren via de mensen, de gemeenschap, om hem heen. ‘Ujamaa’ staat voor eenheid en samenwerking. Het gevoel van saamhorigheid en solidariteit in de groep, biedt het individu bescherming tegen onzekerheden in het leven. Ujamaa heeft tevens de betekenis gekregen van ‘zaken die gemeenschappelijk opgelost moeten worden en waarvoor men de krachten bundelt

Wij zijn trots op deze visie die aan onze Re-care werkwijze ten grondslag ligt. Re-care heeft een breed netwerk van ondernemers met- en zonder migratie achtergrond, verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor activiteiten gericht op onze doelgroep. Ons gezamenlijke doel is om onze kandidaten te empoweren, het gevoel te geven dat zij waardevol zijn voor de Nederlandse gemeenschap waar zij ook deel van uitmaken. Samen bereiken wij meer.

Wij staan midden in de samenleving, zijn laagdrempelig en handelen vanuit het referentiekader van inwoners met een migratie achtergrond. De kennis en ervaring die we daarbij opdoen, vertalen we naar programma’s en adviezen voor beleidsbepalers. Gelijkwaardigheid, veiligheid en zelfontplooiing zijn kernwaarden die we hanteren voor onze medewerkers en voor de deelnemers aan onze trajecten. Re-care wil zo een herkenbare bijdrage leveren aan een rechtvaardige en leefbare samenleving, waarin er respect en begrip is voor verschillen tussen mensen. Wij ondersteunen mensen, met behoud van eigen identiteit, om te kunnen landen in de Nederlandse samenleving.

Missie

Re-care is een deskundige en innovatieve partner voor advies, training en begeleiding op het gebied van re-integratie, inburgering, opvoeding en jeugd. Re-care werkt in opdracht van overheden, zoals gemeenten en provincies, het UWV, woningbouwverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties en (jeugd)zorginstellingen. Daarnaast initieert Re-care eigen projecten en ontvangt daarvoor vaak (mede-)financiering van fondsen, zoals het Oranjefonds, VSB-fonds en ESF (Europees sociaal fonds).

Re-care ondersteunt mensen om het heft in eigen hand te nemen, zodat zij beter functioneren in de Nederlandse samenleving.

Visie

Re-care: “Re” staat voor re-integreren en “care” staat voor zorg op maat! Re-care werkt vanuit de visie dat iedereen uniek is en goed is zoals hij is. Re-care vindt dat wie in Nederland woont, kan bijdragen aan de multi-etnische samenleving. Maar dit kan alleen in een veilige thuis- en werkomgeving, waar je vrij bent om jezelf te ontwikkelen, in een veilige samenleving, waar multi-etniciteit de norm is. Bewust van de eigen identiteit kan eenieder zijn plek in deze samenleving verwerven. Re-care weet wat er nodig is om mensen een goede uitgangspositie te geven in de Nederlandse samenleving. Het gaat erom mensen te ondersteunen bij het vinden van hun eigen identiteit en bij opvoeding, onderwijs, werk, zorg, en veiligheid

0

Afgeronde zorg / Re-integratie trajecten

0

Werk / Leer plekken in verschillende sectoren

0

Verbindingen met verenigingen met een migratie achtergrond

0

Grondlegger
Ujamma methodiek

Kernwaarden

De medewerkers die werkzaam zijn voor Re-care, werken vanuit een positieve grondhouding. Het benaderen van de ander op gelijkwaardig niveau en het inzetten op de eigen krachten en mogelijkheden van de ander, vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt. Re-care kiest er ook voor om preventief te werken. Door de inzet van vertrouwenspersonen, sleutelfiguren in de provincie, en door de sterke vertrouwensband die Re-care heeft opgebouwd binnen, voornamelijk de Marokkaans Nederlandse gemeenschap, wil Re-care een brugfunctie vervullen tussen diverse bevolkingsgroepen en instanties. Re-care wil blijvend aanspreekbaar zijn voor zowel haar doelgroep als de diverse instanties om haar heen.

Re-care werkt, waar nodig, samen met de gemeente, sociale wijkteams, politie, sociaal makelaars, veiligheidshuizen en andere instanties op het gebied van re-integratie, veiligheid en hulpverlening.


 De kernwoorden die voor ons belangrijk zijn in de begeleiding die wij bieden, zijn; no nonsens, oog voor het geheel, onorthodox, taboes doorbreken en creatief in oplossingen! Opdrachtgevers krijgen geen standaardproducten, maar een aanpak op maat. Re-care is goed in het vinden van ongebruikelijke, op maat gemaakte, oplossingen, omdat we ons op vraagstukken richten die zich met een geijkte aanpak veelal niet laten oplossen. Inderdaad, we zijn graag wat onorthodox.

Participatie in de samenleving, als voorbereidende opstap naar werk

Re-care heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot de spin in het web binnen gemeenschappen van inwoners met een migratie achtergrond. We hebben nauw contact met bedrijven van ondernemers met een migratie achtergrond. Wij kennen de werkgever en vullen vanuit hun perspectief vacatures in. Vervolgens zorgen wij voor de plaatsing en coachen wij ‘vanaf de zijlijn’. Werk zorgt voor zelfstandigheid, eigenwaarde en voor structuur in het leven. Door te werken heb je interactie met je medemens.

Deze sociale verbinding is heel belangrijk. Je kunt je ei kwijt, hoort erbij en leert van situaties en mensen in je omgeving. Dat gevoel van erbij horen en ertoe doen willen wij graag voor je verwezenlijken door een mooie werkplek in te richten bij een van onze werkervaringsplekken. Een uitkering is geen eindstation, maar een doorstart op weg naar een nieuwe baan. Daarom doet Re-care er alles aan om kandidaten die in een uitkering zitten te activeren en betrokken te houden bij de samenleving, met als doel dat ze uiteindelijk een vaste baan vinden.